Úvod » informace

Provozní řád hřiště

Tento provozní řád vydává z.s. Paintball Klub Rožnov pod Radhoštěm, IČO 06597912, za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času občanů.  Provozní řád byl vydán dne 1.1.2018.

Čl. I  Využívání hřiště

 1. Zřizovatelem a provozovatelem hřiště je Paintball Klub Rožnov pod Radhoštěm z.s.
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost, zejména ke hře paintball a junior paintball.
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina osob po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá na bezpečností předpisy a předpisy k ochraně zdraví  a majetku.  Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.   Viz. Čl. III

Čl. II  Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce:  Marcel Nebuchla (tel. 603 843 000).
 2. Denní provozní doba hřiště se řídí podle závazných objednávek a v souladu s jejich rozpisem. Pokud nebude dohodou se správcem stanoveno jinak, je provozní doba pro objednávky stanovena denně od 9 do 13 a od 14 do 19 hodin v jarních, letních a podzimních měsících. V zimě je hřiště v provozu dle počasí.
 3. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem.
 4. Vybíráním poplatků za pronájem je pověřen správce hřiště nebo jeho pověřený zástupce.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním hřišti nebo v jejím bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

Čl.III  Dodržování bezpečnostních pokynů a ochrany majetku

 1. Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí
 2. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování majetku
 3. Platí zákaz odhazování odpadků mimo odpadkové koše.
 4. Vstup osob do 8 let pouze v doprovodu rodičů nebo zodpovědné osoby.
 5. Zákaz přemisťování pevného i mobilního zařízení.
 6. Zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu.
 7. Zákaz konzumace alkoholických nápojů.
 8. Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo pod vlivem drog.
 9. Divákům je dovoleno sledovat hru pouze na místě určeném.
 10. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak obtěžovat
 11. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci u správce hřiště.
 12. Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti, ani za zcizené předměty odložené na hřišti nebo v jeho okolí.
 13. Hráči i další přítomné osoby na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, jsou povinni nosit ochrannou masku. Zjistí-li hráč, že se během hry  v areálu hřiště pohybuje osoba bez masky, je povinen zastavit hru a informovat o tom organizátora.
 14. Střílet se smí pouze na hřišti nebo na místech, které organizátor určí k testování nebo ke hře.
 15. Mimo hřiště je nutno nosit značkovač s hlavní dolů a se zajištěnou pojistkou.
 16. Před začátkem hry je hráč povinen zkontrolovat značkovač a příslušenství. V případě škody, kterou hráč v průběhu hry způsobí, je pořadatel oprávněn požadovat zaplacení způsobené škody.
 17. Je zakázáno střílet po zvířatech a ptácích, ničit vegetaci a jinak znečišťovat přírodu.
 18. Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu.

Čl. IV 

Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a před hrou musí podepsat prohlášení. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho pečlivě přečtěte.  Prohlášení dostanete k podpisu na hřišti.

 

Každý hráč je povinen si přečíst provozní řád a bezpečnostní pravidla a také je po celou dobu  pobytu v areálu hřiště dodržovat. Při hrubém porušování pravidel má provozovatel právo hráče z areálu vyloučit bez náhrad!

Na hřišti RPR paintball jsou pořizovány fotografie a videomateriál výhradně za účelem prezentace naší organizace. Při nesouhlasu se zveřejňováním uvedeného materiálu, kde se objevuje vaše osoba, nebo člen rodiny, se obraťte na provozovatele hřiště. Máte právo, aby tento materiál byl vymazán. Fotografie zveřejňujeme na facebooku RPR PAINTBALL , RPR JUNIOR PAINTBALL a RPR ARCHERY, odkud si můžou návštěvníci fotografie stáhnout.

Děkujeme Vám za dodržování vnitřního řádu a bezpečnostních pravidel v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků areálu.  

V Rožnově pod Radhoštěm dne 1.1.2018